Nieruchomości / Iława

Iława, województwo warmińsko-mazurskie

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Powierzchnia: 1,8839 ha
Prawo własności nieruchomości gruntowej.

Działka gruntowa Nr 215/2 położona w Iławie, obręb 7, ul. Składowa o pow. 1,8839 ha.

Księga wieczysta KW EL 1I/00056993/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy działka 215/2 w całości zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (F-MW1). Dla tego przeznaczenia określono następujące warunki szczegółowe:

  • projektuje się zespół zabudowy wielorodzinnej
  • wysokość zabudowy: do 4 kondygnacji
  • dachy podniesione o nachyleniu 15o-20o
  • maksymalna powierzchnia zabudowy: 35%
  • powierzchnia biologicznie czynna: minimum 35%
  • w obrębie terenów należy zabezpieczyć minimum 1,2 miejsca postojowego na mieszkanie z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsca dla placów zabawi i zieleni osiedlowej
     

Kontakt w sprawie nieruchomości

Michał Stryjewski

+48 22 821 16 10

michal.stryjewski@frs.com.pl

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl